Mokyklų veiklos tobulinimo sritys

Lyderystė

Tobulinama įgyvendinant veiklas, nukreiptas į mokyklos vadovo ir mokytojų asmeninio pasitikėjimo ir įsitraukimo į mokyklos gyvenimą stiprinimą, mokyklos bendruomenės telkimą ir įgalinimą veikti kartu dėl kiekvieno mokinio sėkmės, į pozityvių mokyklos bendruomenės tarpusavio santykių ir mokyklos mikroklimato kūrimą, užtikrinančių saugią fizinę ir emocinę mokymo(si) aplinką kiekvienam.

Daugiau...

Įtraukusis ugdymas

Stiprinimas įgyvendinant veiklas nukreiptas į mokyklos bendruomenės nuostatų savo veiklą grįsti universalaus dizaino principais stiprinimą, kompetencijų mokyti įvairių ugdymosi poreikių turinčius vaikus auginimą, komandinio švietimo pagalbos specialistų, mokytojų padėjėjų ir mokytojų veiklą užtikrinant specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų kokybišką ugdymą, tinkamos ir saugios ugdymo(si) aplinkos jiems sukūrimą.

Daugiau...

Kultūrinis ugdymas

Stiprinamas įgyvendinant veiklas, kai kultūra ar menas (ar menininkai, kūrėjai) yra pasitelkiami ugdymo ar su ugdymu susijusioms problemoms spręsti.  Kultūrinio ugdymo metu mokiniams ir mokytojams gali būti suteikiamos įvairios kompetencijos.

Daugiau...

STEAM ugdymas

Stiprinamas įgyvendinant integruotas įvairių mokomųjų dalykų (gamtos mokslų, technologijų, kt.) veiklas, taikant inžinerinius bei meninius elementus ir grindžiant matematiniu mąstymu. STEAM ugdymo veiklos įgalina kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, praktinį pritaikymą ir į proaktyvių iššūkių sprendimą kreipiantį gebėjimų ugdymą. (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics).

Daugiau...