x
  • Pradžia
  • Startuoja „Tūkstantmečio mokyklų“ programa: savivaldybės kviečiamos dalyvauti

Startuoja „Tūkstantmečio mokyklų“ programa: savivaldybės kviečiamos dalyvauti

2022 sausio 31 d.

Šiandien prasideda pirmasis ilgametės švietimo pažangos programos „Tūkstantmečio mokyklos“ etapas. Savivaldybės kviečiamos pranešti apie ketinimą dalyvauti – tam skiriamos aštuonios savaitės.

Programa siekiama mažinti mokymosi sąlygų ir pasiekimų atotrūkius tarp savivaldybių ir tarp skirtingų tos pačios savivaldybės mokyklų, atnaujinti ir sustiprinti jau veikiančias mokyklas, kad visi vaikai turėtų geriausias sąlygas mokytis, nesvarbu, kokioje aplinkoje jie auga.

„Šiai programai ilgai ruošėmės, diskutavome, ieškojome geriausių sprendimų. Joje kviečiame dalyvauti visas Lietuvos savivaldybes. Unikali programa bus pritaikyta kiekvienos savivaldybės poreikiams, atlieps konkrečios savivaldybės švietimo bendruomenės lūkesčius, iš tiesų tarnaus ugdymo kokybei gerinti. Vienas pagrindinių programos principų – tinklaveika. Tai reiškia, kad programoje dalyvaujančios mokyklos turės būti atviros, bendradarbiauti su kitomis mokyklomis, dalytis turimais intelektiniais resursais ir infrastruktūra,“ – sako švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė.

Tikimasi, kad programoje dalyvaus ne mažiau kaip trys vienos savivaldybės mokyklos, jei tiek jų savivaldybėje yra. Programoje gali dalyvauti pradinės, pagrindinės mokyklos, progimnazijos ir gimnazijos, kuriose mokosi ne mažiau kaip 200 vaikų ir kurios nevykdo mokinių atrankos.

Programoje dalyvauti apsisprendusios savivaldybės atliks savo švietimo būklės analizę. Vėliau, iki birželio mėnesio, padedant „Tūkstantmečio mokyklų akademijos“ ekspertams, parengs pažangos planą apie savivaldybės švietimo sistemos būklę ir kaitą, spręstinas problemas, siekiamo pokyčio tikslus, tobulintinas sritis ir joms reikalingas investicijas. Iki pažangos plano patvirtinimo savivaldybės turės numatyti ir suderinti mokyklų tinklo stiprinimo pakeitimus.

Keturios tobulinimo kryptys

Nors „Tūkstantmečio mokyklų“ programa skirtingose savivaldybėse bus kiek kitokia, visur bus telkiamas dėmesys į keturias sritis: lyderystė, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas ir STEAM ugdymas. Šios prioritetinės kryptys buvo plačiai aptartos ir išgrynintos per visuomenės, švietimo ekspertų diskusijas, kūrybines dirbtuves.

Stiprinant įtraukųjį ugdymą mokyklose bus diegiami universalaus dizaino principai, tobulinama mokytojų kvalifikacija, stiprinamas komandinis mokytojų, švietimo pagalbos specialistų, mokytojų padėjėjų darbas, kuriama saugi ugdymosi aplinka kiekvienam vaikui.

Lyderystę stiprins veikla, skatinanti didesnį mokyklos vadovo ir mokytojų įsitraukimą į mokyklos gyvenimą ir savarankiškumą, mokyklos bendruomenės telkimą, pozityvių bendruomenės tarpusavio santykių ir mokyklos mikroklimato kūrimą.

Kultūrinio ugdymo plėtrai bus pasitelkiami menininkai, kūrėjai, kultūros ir meno institucijos, o STEAM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos, menų) ugdymas bus stiprinamas ugdymo procese taikant inžinerinius, meninius elementus ir pan.

Bus užtikrinta šios programos rezultatų – gerosios patirties ir praktikų, inovatyvių sprendimų bei ugdymo modelių sklaida kitose savivaldybių ir Lietuvos mokyklose.

Savivaldybėms numatyti pažangos rodikliai

Savivaldybės ir mokyklos galės rinktis priemones pažangos tikslams pasiekti. Lėšos bus skiriamos mokytojų ir kitų darbuotojų kompetencijoms tobulinti per praktiką, pvz., mentoriavimo veiklai, stažuotėms ir kt., savivaldybės mokykloms pasidalyti patirtimi, ugdymo veikloms organizuoti, mokymo priemonėms įsigyti. Lėšos bus skiriamos ir naujai mokyklų infrastruktūrai sukurti ar esamai įveiklinti, gerinti ir plėsti.

Su kiekviena savivaldybe bus susitarta dėl rodiklių, kuriuos ji turės pasiekti dalyvaudama programoje, sąrašo. Pvz., turės išaugti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį lietuvių kalbos ir matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis, didėti švietimo pagalbą gaunančių ar neformaliojo švietimo veiklose dalyvaujančių mokinių dalis ir kt.

Tūkstantmečio mokykloms – 210 mln. Eur

Projekto biudžetas – 210 mln. eurų iš Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano lėšų ir ne daugiau kaip 44,1 mln. eurų iš valstybės biudžeto lėšų pridėtinės vertės mokesčiui kompensuoti. Konkreti parama savivaldybei priklausys nuo jos pažangos plano vertės ir mokinių skaičiaus savivaldybėje. Savivaldybės kviečiamos ieškoti nestandartinių sprendimų, bendradarbiauti ir teikti bendrus pažangos planus. Tokiu atveju maksimali finansavimo suma būtų didinama iki 10 proc.

„Tūkstantmečio mokyklų“ programa bus įgyvendinama dviem etapais. Programos I etapas prasideda vasario 1 d., baigiasi – 2026 m. birželio 30 d. Programos II etapo įgyvendinimo pradžia bus tikslinama, atsižvelgiant į I etapo įgyvendinimo rezultatus, tęstinių veiklų finansavimo galimybes ir poreikius.

Jau liepą–rugpjūtį numatoma pasirašyti pirmąsias sutartis su savivaldybėmis ir nuo naujų mokslo metų pradėti įgyvendinti savivaldybių pažangos projektus.

Kvietimas savivaldybėms