x

Įtraukusis ugdymas

Įtraukusis ugdymas užtikrina visų vaikų teisę nebūti diskriminuojamiems dėl su negalia susijusių socialinių, emocinių, kalbinių ar kitų individualių poreikių. Taip visiems besimokantiesiems suteikiamos lygios ugdymosi galimybės, o siekiant įgyvendinti mokinių potencialą atitinkančius rezultatus, pasitelkiami universalaus dizaino mokymuisi principai. Įtrauki mokykla geba visus mokinius įtraukti į bendrą ugdymo sistemą, aplinką kartu su bendraamžiais ir skatina patirti mokymosi sėkmę drauge.

Sėkmingo įtraukiojo ugdymo požymiai: 

  • bendruomenės profesinis augimas;
  • įvairių ugdymosi poreikių turinčių vaikų kokybiškas ugdymas;
  • saugi ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų mokymui(si) pritaikyta mokyklos infrastruktūra.

______________________________________________________________________________________________________

Įtraukusis ugdymas – ugdymo(si) metodų įvairovė ir veiklos, nukreiptos į mokyklos bendruomenės kompetencijų mokyti įvairių ugdymosi poreikių turinčius vaikus tobulinimą, mokytojų, švietimo pagalbos ir kitų specialistų komandinį darbą, užtikrinant įvairių ugdymosi poreikių turinčių vaikų kokybišką ugdymą, tinkamos ir saugios ugdymo(si) aplinkos jiems sukūrimą. 

Sėkmingo įtraukiojo ugdymo požymiai: 

  1. bendruomenės profesinis augimas: vadovo, mokytojų, švietimo pagalbos ir kitų specialistų kompetencijų stiprinimas taikyti įtraukiojo švietimo principus ir ugdymą mokykloje pritaikyti įvairių poreikių vaikams; bendradarbiavimo ir susitarimų kultūros vystymas, užtikrinant komandinio darbo principų diegimą (mokytojas, mokinys, tėvai (kiti vaiko atstovai pagal įstatymą), specialistai, mokslininkai ir kt.); įvairių šiuolaikinių metodikų, instrumentų įvaldymas darbui su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais; mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimų priimti pagalbą stiprinimas;
  2. įvairių ugdymosi poreikių turinčių vaikų kokybiškas ugdymas: mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimų priimti pagalbą stiprinimas; augantis mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, kurie mokosi kartu su bendraamžiais, skaičius; besikeičiančios mokyklos bendruomenės narių nuostatos; susikurti ir įveiklinti aiškūs atvejų sprendimo algoritmai mokyklos bendruomenėje; užtikrintas kitų specialistų įtraukimas į ugdymo procesą ir švietimo pagalbos teikimą, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų įtraukimas į klasės, mokyklos veiklas;
  3. saugi ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų mokymui(si) pritaikyta mokyklos infrastruktūra: sukurtos saugios ir mokinių poreikius atitinkančios fizinės aplinkos; mokiniai aprūpinti jiems reikalingomis specialiosiomis mokymo(si) priemonėmis.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tinklalaidės įtraukiojo ugdymo temomis: „Įtraukusis ugdymas. Iš viršaus į apačią ar iš apačios į viršų?“

NAUJIENLAIŠKIO PRENUMERATA

Gaukite pačias svarbiausias naujienas pirmieji - apie mūsų veiklą, renginius bei kitą svarbią informaciją!