x

Programos įgyvendinimas

Programos tikslas – iki 2030 m. kiekvienoje Lietuvos savivaldybėje sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo (-si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti. Ši programa yra dalis bendrų Europos Sąjungos pastangų, kuriomis siekiama ne tik atkurti Europos ekonomiką po pandemijos, bet ir ją pertvarkyti ateities kartoms – į žalesnę, skaitmeniškesnę, sveikesnę ir įtraukesnę. TŪM programoje savivaldybėms sudaromos realios galimybės siekti švietimo kokybės savo teritorijoje.

Didžiųjų miestų mokyklose mokinių pasiekti rezultatai yra reikšmingai geresni už pasiektus miestelių ir kaimo vietovių mokyklose. 2018 m. PISA (Programme For International Student Assessment) tyrime, kurio ilgalaikis tikslas yra stebėti vienos šalies mokinių mokymosi pažangą ir palyginti ją su kitų šalių mokinių pažanga, taip tiriant ryšį tarp edukacinės aplinkos ir mokymo(si) rezultatų, išvados parodė, kad Lietuvos gamtamokslinio raštingumo rezultatai tarp didmiesčių ir kaimų skyrėsi 61 tašku, skaitymo gebėjimų – 69 taškais, matematinio raštingumo – 62 taškais . Ryškūs skirtumai ir savivaldybių lygiu. Nacionaliniu lygmeniu analizuojant mokinių pasiekimus pagal vietovę, matyti, kad miesto mokyklose pasiekiama aukštesnių rezultatų nei kaimo vietovių mokyklose. Tai reiškia, kad jų tolesnio mokymosi kelių pasirinkimo galimybės yra menkesnės. Siekiant užtikrinti vienodas mokinių mokymosi sąlygas kiekvienam (-ai) mokiniui (-ei), nepriklausomai nuo jo (-s) gyvenamosios vietos ir socialinės padėties, taip pat jo (-s) pasiekimų ir pažangos (rezultatų) tvarumo, reikalingos kompleksinės priemonės ir kiekvienos savivaldybės situacijos bei konteksto vertinimas. Įvardytų problemų visuminiam sprendimui parengta „Tūkstantmečio mokyklų“ programa.

Projektai

Tūkstantmečio mokyklų akademija

Projektas „Tūkstantmečio mokyklų akademija“ skirtas prisidėti prie ugdymo kokybės gerinimo ir mokinių pasiekimų atotrūkio mažinimo savivaldybėse bei užtikrinti sklandų ir tinkamą savivaldybių pasirengimą dalyvauti „Tūkstantmečio mokyklų“ programos veiklose.

Projekto finansavimo laikotarpis – 2022-01-01–2023-08-31
Projekto finansavimo suma – 1 156 001,76 Eur

Tūkstantmečio mokyklos I

Projekto Nr. 10-011-P-0001

Projekto trukmė: 2023 m. gegužės 11 d. – 2025 m. birželio 30 d.

Projekto vertė: 113 376 623,67 Eur

Finansavimo suma: 112 705 422,13 Eur

Tūkstantmečio mokyklos II

Projekto Nr. 10-012-P-0001

Projekto trukmė: 2024 m. sausio 31 d. – 2026 m. balandžio 30 d.

Projekto finansavimo suma – 120 020 428,53 Eur.

Tinkamų finansuoti lėšų suma – 120 077 883,61 Eur.

Tūkstantmečio mokyklos I

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo (-si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti Lietuvos savivaldybėse. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 22 Lietuvos savivaldybėse ir 93 mokyklose (TŪM programos I srautas).

Siektini rezultatai – šio projekto įgyvendinimas leis pasiekti tokius rodiklius:

Rodiklio pavadinimas Matavimo vienetai Siekiama reikšmė
Mokyklų, gavusių paramą veiklos kokybei gerinti, skaičius skaičius 75
Mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projektuose dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų pokytis proc. >50 (2026 m.)
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį  pasiekusių mokinių dalis proc. 50
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį  pasiekusių mokinių dalis (proc.) proc. 45
Bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis (proc.) proc. 2,0
Vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose (skaičius) skaičius 11,8
Švietimo ir mokymo veiklos dalyvių skaičius asmenys Skaičiuojama pagal faktą
Švietimo ar mokymo veiklos dalyvių skaičius iš jų: Švietimo ir mokymo veiklos dalyvių skaičius asmenys Skaičiuojama pagal faktą
Naujų arba modernizuotų vaikų priežiūros ir švietimo įstaigų mokymo klasių talpumas Vietų skaičius Skaičiuojama pagal faktą

 

Numatomos veiklos

Projektu prisidedama prie ugdymo kokybės gerinimo ir mokinių pasiekimų atotrūkio mažinimo. Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“ skirtas įgyvendinti TŪM programoje numatytas veiklas:

1) mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;

2) infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;

3) mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;

4) konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;

5) projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.

Projekto tikslinės grupės – bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

I TŪM programos sraute dalyvaujančios 22 savivaldybės ir 93 mokyklos yra projekto partnerės ir įgyvendina 1-3 punkte numatytas veiklas: stiprina mokytojų ir mokyklų vadovų kompetencijas, įgyvendina ugdymo veiklas mokiniams, atnaujina ir kuria naują mokyklų infrastruktūrą – taip tobulindama mokyklų veiklą keturiose srityse.

Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4-5 punkte).

Tūkstantmečio mokyklos II

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto „Tūkstantmečio mokyklos II“ tikslas – projekte dalyvaujančiose Lietuvos savivaldybėse sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 36 Lietuvos savivaldybėse (II srautas).

Šio projekto įgyvendinimas leis pasiekti tokius rodiklius:

Mokyklų, gavusių paramą veiklos kokybei gerinti, skaičius skaičius 75
Mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projektuose dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų pokytis proc. >50 (2026 m.)
Savivaldybių švietimo būklės statistinė analizė vnt 1
Įgyvendinta viešinimo kampanija vnt 1
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį  pasiekusių mokinių dalis proc. 50
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį  pasiekusių mokinių dalis (proc.) proc. 45
Bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis (proc.) proc. 1,8
Vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose (skaičius) skaičius 11,9
Švietimo ir mokymo veiklos dalyvių skaičius asmenys Skaičiuojama pagal faktą
Švietimo ar mokymo veiklos dalyvių skaičius iš jų: Švietimo ir mokymo veiklos dalyvių skaičius asmenys Skaičiuojama pagal faktą
Naujų arba modernizuotų vaikų priežiūros ir švietimo įstaigų mokymo klasių talpumas Vietų skaičius Skaičiuojama pagal faktą

Numatomos veiklos

1)    mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;

2)    infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;

3)    mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;

4)    konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;

5)    projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.

Projekto tikslinės grupės – bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

1-3 punktuose numatytos veiklos vyks keturiose srityse (lyderystės, įtraukiojo ugdymo, STEAM ugdymo ir kultūrinio ugdymo), kaip numatyta suderintuose Pažangos planuose ir jos bus įgyvendinamos projekte dalyvaujančiose savivaldybėse ir mokyklose. Projekto metu savivaldybėms bus teikiamos konsultacijos bei rengiamos rekomendacijas dėl ugdymo veiklų įgyvendinimo ir mokyklų veiklos tobulinimo, bus atliekama įgyvendinamų veiklų stebėsena, tęsiamas TŪM komunikacijos strategijos įgyvendinimas, taip pristatant TŪM programą visuomenei bei suinteresuotoms šalims.

Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4-5 punkte).

Siekiami rezultatai

  • Padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
  • Padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
  • Sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis;
  • Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose;
  • Sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų.

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis.

Programos įgyvendinimo laiko juosta

NAUJIENLAIŠKIO PRENUMERATA

Gaukite pačias svarbiausias naujienas pirmieji - apie mūsų veiklą, renginius bei kitą svarbią informaciją!