x

Lyderystė veikiant

Lyderystė veikiant – tai nuolatinis procesas, skatinantis vadovo, mokinio ir mokytojo aktyvų įsitraukimą į mokyklos gyvenimą ir tarpusavio pasitikėjimą. Pasitelkus lyderystės veikiant principus, užtikrinama saugi emocinė ugdymo aplinka, skatinamas pozityvus mikroklimatas ir tolygus atsakomybių pasidalijimas. Tai tokia mokykla, kurioje visi veikia kaip komanda, siekdami kiekvieno mokyklos bendruomenės nario sėkmės ir išsipildymo.

Sėkmingos lyderystės veikiant požymiai: 

  • asmeninis mokyklos vadovo įsipareigojimas dėl mokyklos sėkmės;
  • mokyklos bendruomenės įgalinimas veiklai;
  • orientacija į mokymąsi;
  • bendradarbiavimas mokykloje bei tinklaveika tarp mokyklų ir kitų projekto partnerių.

______________________________________________________________________________________________________

 

Lyderystė veikiant mokyklos vadovo ir mokytojų asmeninio pasitikėjimo ir įsitraukimo į mokyklos gyvenimą stiprinimas, mokyklos bendruomenės telkimas ir įgalinimas veikti kartu dėl kiekvieno mokinio sėkmės, pozityvių mokyklos bendruomenės tarpusavio santykių ir mokyklos mikroklimato kūrimas, užtikrinant saugią fizinę ir emocinę mokymo(si) aplinką kiekvienam. 

Sėkmingos lyderystės veikiant požymiai: 

  1. asmeninis mokyklos vadovo įsipareigojimas dėl mokyklos sėkmės: vadovo vadybinių kompetencijų stiprinimas, įgalinantis jį telkti mokyklos bendruomenę pokyčiams, nukreiptiems į kiekvieno besimokančio mokinio sėkmę, inicijuoti, įgyvendinti ir jų rezultatams įtvirtinti, pasitelkiant patyrusio vadovo – mentoriaus pagalbą, dalyvaujant stažuotėse ar tiksliniuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose; 
  2. mokyklos bendruomenės įgalinimas veiklai: mokytojų kompetencijos ir pasirengimas lyderių vaidmenims bei mokytojų, kaip profesinių besimokančių bendruomenių, veikimas; mokyklos, kaip organizacijos, mikroklimato kūrimas; taikomos į praktiką orientuotos profesinio tobulėjimo formos, dalijimasis žiniomis, patirtimis, ryšiais, randant bendrus atsakymus į sudėtingus profesinės praktikos klausimus; stiprinamas kryptingas savivaldos institucijų bendravimas ir bendradarbiavimas;
  3. orientacija į mokymąsi: pedagoginių darbuotojų ir specialiosios pagalbos teikėjų lyderystės kompetencijos, organizuojant ugdymo(si) procesą, stiprinimas; komandinio mokytojų, švietimo pagalbos ir kitų specialistų darbo, nukreipto į įvairių poreikių mokinių pažangą, stiprinimas; tvarių mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo modelių, nukreiptų į besimokančiojo ugdymosi poreikių identifikavimą, koordinuotą mokymo(si) ir švietimo pagalbos teikimą, refleksiją, pagalbą šeimai, plėtra;
  4. bendradarbiavimas mokykloje bei tinklaveika tarp mokyklų ir kitų projekto partnerių: mokyklos bendruomenės narių atvirumas kitoms mokykloms, partnerysčių su kitomis mokyklomis, įstaigomis ir organizacijomis stiprinimas; bendradarbiavimo ir dalijimosi žiniomis, patirtimis formų, įgalinančių ir kitas savivaldybės teritorijoje veikiančias mokyklas tobulėti, plėtra.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tinklalaidės lyderystės veikiant temomis: „Lyderystės raumuo: mano individualios treniruotės“

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lyderystės veikiant renginiai

 

Tai – pirmasis švietimo pažangos programos „Tūkstantmečio mokyklos“ lyderystės veikiant srities renginys. Renginyje „Kaip treniruoti lyderystės raumenį?” dalyviai galėjo susipažinti su naujais lyderystės įrankiais bei pažvelgti kitu kampu į jau pažįstamus. Teorinės dalies metu buvo trumpai pristatyti lyderystės metodai ir įrankiai, supažindinant su jų verte bei galimu pritaikomumu. Transliacijos įraše pateikta teorinė pranešimų dalis. Renginys vyko 2023-04-18 Kaune (Kauno BLC verslo lyderių centre).

NAUJIENLAIŠKIO PRENUMERATA

Gaukite pačias svarbiausias naujienas pirmieji - apie mūsų veiklą, renginius bei kitą svarbią informaciją!