x

Mokyklų tobulinimo sritys

Programoje dalyvaujančios mokyklos sprendžia problemas ir veiklą tobulina visose šiose srityse:

 • lyderystė veikiant;
 • įtraukusis ugdymas;
 • kultūrinis ugdymas;
 • gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos mokslų ir kūrybiškumo (STEAM – angl. Science, Technology, Engineering, Art (creative activities), Mathematics) (toliau – STEAM) ugdymas.

Lyderystės veikiant srityje:

 • PROBLEMA:
  • Stinga mokyklų vadovų (-ių) orientacijos į ugdymą. Pedagogų (-ių) darbo užmokestis nėra konkurencingas pritraukti ir išlaikyti švietimo sistemoje gabius ir motyvuotus asmenis, ribotos profesinės karjeros galimybės.
 • TŪM programoje siekiama:
  • Kelti mokyklų vadovų (-ių) ir mokytojų kompetencijas.
  • Sudaryti sąlygas, kurios padėtų užtikrinti švietimo įstaigų vadovų (-ių) pasitenkinimą darbu ir gerintų darbo sąlygas.
  • Į mokyklas pritraukti jaunesnių pedagogų (-ių).

Įtraukiojo ugdymo srityje:

 • PROBLEMOS:
  • Trūksta mokinių poreikius atliepiančio šiuolaikinio ugdymo ir jų pasiekimų bei pažangos vertinimo.
  • Negalią turintys mokiniai (-ės) neturi sąlygų ugdytis kartu su bendraamžiais (-ėmis).
 • TŪM programoje siekiama:
  • Stiprinti mokytojų kompetencijas dirbti su mokinių įvairove. Vystyti komandinį darbą tarp mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų (-čių). Kelti mokytojų vadybines (sugebėjimas efektyviai paskirstyti laiką pamokoje dirbant su skirtingų poreikių mokiniais; laiko planavimas ir valdymas), įtraukiojo ugdymo, pažangos ir pasiekimų vertinimo kompetencijas (kiek tai susiję su įtraukiojo ugdymo keliamais iššūkiais). Užtikrinti mokytojų mokymąsi vieniems iš kitų (neformaliai), taip skatinant vienodos praktikos diegimą vertinant pažangą ir pasiekimus.
  • Pagerinti pedagogų (-ių) pasirengimą dirbti su didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais (-iomis) mokiniais (-ėmis). Pritaikyti mokyklų fizinę ir informacinę aplinką žmonėms su negalia, taip pat didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems (-čioms) mokiniams (-ėms). Didinti švietimo pagalbos specialistų (-čių) skaičių.

Kultūrinio ugdymo srityje:

 • PROBLEMA:
  • Kultūros turinys ir meno formos nesistemingai integruotos į formalųjį švietimą.
 • TŪM programoje siekiama:
  • Skirti dėmesį mokytojų kūrybinėms kompetencijoms lavinti bei tvariai partnerystei tarp menininkų (-ių) ir pedagogų (-ių) bendruomenės sukurti; organizuoti mokymus pedagogams (-ėms), siekiant ugdymo(si) turinio pateikimo formų įvairovės;
  • Skatinti bendradarbiavimą tarp valstybinių ir savivaldybių kultūros įstaigų, nevyriausybinių organizacijų ir švietimo įstaigų, siekiant ugdymo(si) kokybės vykdant ugdymo veiklas.

STEAM ugdymo srityje:

 • PROBLEMA:
  • Trūksta mokinių poreikius atitinkančio šiuolaikinio ugdymo ir jų pasiekimų bei pažangos vertinimo.
 • TŪM programoje siekiama:
  • Integruoti naujausias mokslų žinias, didaktikos metodikas, skatinti efektyviausias praktikas pažangos ir pasiekimų vertinimui, užtikrinti mokytojų kompetencijų atnaujinimą ir gerosios patirties sklaidą.
  • Ugdymo(si) procese skatinti tarpdalykinę integraciją, orientuotą į analitinio mąstymo, problemų sprendimo, technologijų panaudojimo, kūrybiškumo kompetencijas.
  • Gerinti mokytojų darbo sąlygas ir krūvį, aprūpinti juos (-as) moderniomis priemonėmis. Jei reikalinga, atnaujinti mokyklų infrastruktūrą.
NAUJIENLAIŠKIO PRENUMERATA

Gaukite pačias svarbiausias naujienas pirmieji - apie mūsų veiklą, renginius bei kitą svarbią informaciją!