Tūkstantmečio mokyklų programa

Programos tikslas – iki 2030 m. kiekvienoje Lietuvos savivaldybėje sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo (-si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti. Ši programa yra dalis bendrų Europos Sąjungos pastangų, kuriomis siekiama ne tik atkurti Europos ekonomiką po pandemijos, bet ir ją pertvarkyti ateities kartoms – į žalesnę, skaitmeniškesnę, sveikesnę ir įtraukesnę. TŪM programoje savivaldybėms sudaromos realios galimybės siekti švietimo kokybės savo teritorijoje.

Didžiųjų miestų mokyklose mokinių pasiekti rezultatai yra reikšmingai geresni už pasiektus miestelių ir kaimo vietovių mokyklose. 2018 m. PISA (Programme For International Student Assessment) tyrime, kurio ilgalaikis tikslas yra stebėti vienos šalies mokinių mokymosi pažangą ir palyginti ją su kitų šalių mokinių pažanga, taip tiriant ryšį tarp edukacinės aplinkos ir mokymo(si) rezultatų, išvados parodė, kad Lietuvos gamtamokslinio raštingumo rezultatai tarp didmiesčių ir kaimų skyrėsi 61 tašku, skaitymo gebėjimų – 69 taškais, matematinio raštingumo – 62 taškais . Ryškūs skirtumai ir savivaldybių lygiu. Nacionaliniu lygmeniu alizuojant mokinių pasiekimus pagal vietovę, matyti, kad miesto mokyklose pasiekiama aukštesnių rezultatų nei kaimo vietovių mokyklose. Tai reiškia, kad jų tolesnio mokymosi kelių pasirinkimo galimybės yra menkesnės. Siekiant užtikrinti vienodas mokinių mokymosi sąlygas kiekvienam (-ai) mokiniui (-ei), nepriklausomai nuo jo (-s) gyvenamosios vietos ir socialinės padėties, taip pat jo (-s) pasiekimų ir pažangos (rezultatų) tvarumo, reikalingos kompleksinės priemonės ir kiekvienos savivaldybės situacijos bei konteksto vertinimas. Įvardytų problemų visuminiam sprendimui parengta „Tūkstantmečio mokyklų“ programa.

Projektai

Tūkstantmečio mokyklos I

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. 

Projekto tikslas – sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo (-si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti Lietuvos savivaldybėse. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 22 Lietuvos savivaldybėse ir 93 mokyklose (TŪM programos I srautas). 

Siektini rezultatai – šio projekto įgyvendinimas leis pasiekti tokius rodiklius:

Rodiklio pavadinimasMatavimo vienetaiSiekiama reikšmė

Mokyklų, gavusių paramą veiklos kokybei gerinti, skaičius

skaičius

75

Mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projektuose dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų

pokytis proc.

>50 (2026 m.)

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį  pasiekusių mokinių dalis

proc.

50

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį  pasiekusių mokinių dalis (proc.)

proc.

45

Bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis (proc.)

proc.

2,0

Vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose (skaičius)

skaičius

11,8

Švietimo ir mokymo veiklos dalyvių skaičius

asmenys

Skaičiuojama pagal faktą

Švietimo ar mokymo veiklos dalyvių skaičius iš jų: Švietimo ir mokymo veiklos dalyvių skaičius

asmenys

Skaičiuojama pagal faktą

Naujų arba modernizuotų vaikų priežiūros ir švietimo įstaigų mokymo klasių talpumas

Vietų skaičius

Skaičiuojama pagal faktą

Numatomos veiklos

Projektu prisidedama prie ugdymo kokybės gerinimo ir mokinių pasiekimų atotrūkio mažinimo. Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“ skirtas įgyvendinti TŪM programoje numatytas veiklas:

1)     mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas; 

2)    infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas; 

3)    mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas; 

4)    konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas; 

5)    projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai. 

Projekto tikslinės grupės – bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės. 

I TŪM programos sraute dalyvaujančios 22 savivaldybės ir 93 mokyklos yra projekto partnerės ir įgyvendina 1-3 punkte numatytas veiklas: stiprina mokytojų ir mokyklų vadovų kompetencijas, įgyvendina ugdymo veiklas mokiniams, atnaujina ir kuria naują mokyklų infrastruktūrą – taip tobulindama mokyklų veiklą keturiose srityse.

Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4-5 punkte). 

Birštono savivaldybės administracija

Birštono gimnazija

Biržų rajono savivaldybės administracija

Biržų „Atžalyno“ pagrindinė mokykla

Biržų Kaštonų pagrindinė mokykla

Biržų „Saulės“ gimnazija

Biržų „Aušros“ pagrindinė mokykla

Druskininkų savivaldybės administracija

Druskininkų „Ryto“ gimnazija

Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla

Druskininkų „Atgimimo“ mokykla

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazija

Jonavos rajono savivaldybės administracija

Jonavos „Neries“ pagrindinė mokykla

Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija

Jonavos Senamiesčio gimnazija

Jonavos Justino Vareikio progimnazija

Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazija

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija

Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija

Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazija

Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazija

Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija

Kauno rajono savivaldybės administracija

Viešoji įstaiga Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazija

Kauno r. Domeikavos gimnazija

Kauno r. Raudondvario gimnazija

Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazija

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija

Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija

Kėdainių rajono savivaldybės administracija

Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija

Kėdainių šviesioji gimnazija

Kėdainių „Ryto“ progimnazija

Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija

Klaipėdos r. Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazija

Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazija

Kretingos rajono savivaldybės administracija

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija

Kretingos rajono Darbėnų gimnazija

Kretingos rajono Salantų gimnazija

Kretingos r. Vydmantų gimnazija

Kretingos Marijono Daujoto progimnazija

Kretingos Simono Daukanto progimnazija

Lazdijų rajono savivaldybės administracija

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija

Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija

Pakruojo rajono savivaldybės administracija

Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija

Pakruojo r. Linkuvos gimnazija

Pakruojo „Žemynos“ progimnazija

Palangos miesto savivaldybės administracija

Palangos „Baltijos“ pagrindinė mokykla

Palangos Vlado Jurgučio progimnazija

Palangos senoji gimnazija

Panevėžio miesto savivaldybės administracija

Panevėžio „Vilties“ progimnazija

Panevėžio „Vyturio“ progimnazija

Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija

Panevėžio 5-oji gimnazija

Panevėžio Juozo Miltinio gimnazija

Panevėžio „Žemynos“ progimnazija

Panevėžio „Ąžuolo“ progimnazija

Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinė mokykla

Panevėžio „Šaltinio“ progimnazija

Panevėžio Rožyno progimnazija

Panevėžio pradinė mokykla

Panevėžio Beržų progimnazija

Pasvalio rajono savivaldybės administracija

Pasvalio Petro Vileišio gimnazija

Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla

Pasvalio Svalios progimnazija

Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazija

Pasvalio r. Pumpėnų gimnazija

Plungės rajono savivaldybės administracija

Plungės „Saulės“ gimnazija

Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazija

Plungės „Ryto“ pagrindinė mokykla

Plungės Senamiesčio mokykla

Prienų rajono savivaldybės administracija

Prienų „Ąžuolo“ progimnazija

Prienų „Revuonos“ pagrindinė mokykla

Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija

Prienų „Žiburio“ gimnazija

Šiaulių miesto savivaldybės administracija

Šiaulių Gytarių progimnazija

Šiaulių Salduvės progimnazija

Šiaulių Ragainės progimnazija

Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija

Šiaulių universitetinė gimnazija

Ukmergės rajono savivaldybės administracija

Ukmergės Antano Smetonos gimnazija

Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazija

Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla

Ukmergės Užupio pagrindinė mokykla

Ukmergės Senamiesčio progimnazija

Ukmergės „Šilo“ progimnazija

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Vilniaus „Žaros“ gimnazija

Vilniaus „Žiburio“ pradinė mokykla

Vilniaus darželis-mokykla „Vilija“

Vilniaus Karoliniškių gimnazija

Vilniaus Liepkalnio mokykla

Vilniaus Naujininkų progimnazija

Vilniaus Pilaitės gimnazija

Vilniaus Sausio 13-osios progimnazija

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazija

Vilniaus šv. Kristoforo gimnazija

Visagino savivaldybės administracija

Visagino „Žiburio“ pagrindinė mokykla

Visagino „Verdenės“ gimnazija

Visagino „Atgimimo“ gimnazija