Pažangos programa

Tūkstantmečio mokyklos

Kiekvienas Lietuvos vaikas turi galimybę mokytis šiuolaikiškoje ir atviroje mokykloje.

Naujienos (1)

„Tūkstantmečio mokyklos“ – ar psichikos sveikatai skiriama pakankamai

dėmesio? daugiau…

„Tūkstantmečio mokyklų“ programa rudenį pasitinka pradėdama

įgyvendinti ambicingus planus daugiau…

Tūkstantmečio mokyklų koncepcija

Programos tikslas

Mažinti mokinių pasiekimų atotrūkius ir sukurti integralias, optimalias ir
kokybiškas ugdymo(-si) sąlygas kiekvienoje savivaldybėje.

Programos vizija

Kiekvienas Lietuvos vaikas turi galimybę mokytis šiuolaikiškoje ir atviroje mokykloje. Nuoseklus, palaipsninis visų mokyklų atnaujinimas.

Kuo remiasi programa?

Pagrindiniai principai

Individualus dėmesys

Sprendimai konkrečioms savivaldybėms, jau veikiančioms mokykloms stiprinti

Bendradarbiavimas

Skatinamas savivaldybių bendradarbiavimas rengiant ir įgyvendinant bendrus švietimo pažangos planus

Tinklaveika

Skatinamas mokyklų jungimasis į tinklus, kuriant naujus mokyklų tarpusavio ryšius. Programoje sukurti intelektiniai ir infrastruktūriniai resursai prieinami ir kitų mokyklų mokiniams bei mokytojams

Mokyklų veiklos tobulinimo sritys

Įtraukusis ugdymas
Lyderystė
Kultūrinis ugdymas
STEAM ugdymas

Prieinama pagalba

Visos programos metu savivaldybes konsultuos Tūkstantmečio mokyklų akademija

Mokyklų veiklos tobulinimo sritys

Lyderystė

Lyderystė veikiant – procesas, kurio veiklos nukreiptos į mokyklos vadovo ir mokytojų asmeninio pasitikėjimo bei įsitraukimo į mokyklos gyvenimo stiprinimą, mokyklos mikroklimato kūrimą, bendruomenės telkimą ir įgalinimą veikti kartu tiek mokyklos, tiek savivaldybės lygmeniu dėl kiekvieno mokinio sėkmės. Daugiau..

Įtraukusis ugdymas

Įtraukusis ugdymas - sėkmę mokydamasis gali patirti kiekvienas, nepriklausomai nuo socialinių, kultūrinių, religinių įsitikinimų, turimos negalios ir individualių poreikių. Įgyvendinamas įveikiant fizinius, turinio, nuostatų barjerus - taikant universalaus dizaino principus, ugdymo(si) metodų įvairovę, procesą vystant komandiškai tarp mokytojų, švietimo pagalbos specialistų ir mokytojų padėjėjų. Daugiau..

Kultūrinis ugdymas

Kultūrinis ugdymas – tai ugdymo būdas, kai su ugdymu susijusioms problemoms spręsti pasitelkiami profesionalūs menininkai bei kultūros atstovai. Kultūrinio ugdymo metu mokytojai ir mokiniai ugdo XXI amžiaus gebėjimus, pažinimo bei kultūrinę kompetencijas, taip kurdami įdomų, patrauklų mokymosi turinį. Daugiau..

STEAM ugdymas

STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) ugdymas - ugdymo būdas, kai tyrinėjant bei pasitelkiant gamtos mokslų, technologijų, matematikos, inžinerijos žinias, kūrybiškumo ir problemų sprendimo įgūdžius, bandoma atsakyti į aktualų klausimą. STEAM ugdymo veiklos skatina visuminį tikrovės pažinimą, praktinį kompetencijų lavinimą, drąsą sprendžiant įvairius iššūkius. Daugiau..

Projekto laiko juosta

Programos I etapo įgyvendinimo pradžia – 2022 sausio 31 d., pabaiga – 2026 m. birželio 30 d. Programos II etapo įgyvendinimo pradžia bus tikslinama, atsižvelgiant į I etapo įgyvendinimo rezultatus, tęstinių veiklų finansavimo galimybes ir poreikius.