x
  • Pradžia
  • Įtraukčiai Lietuvos mokyklose palengvinti – antrasis Universalaus dizaino mokymuisi leidinio tiražas

Įtraukčiai Lietuvos mokyklose palengvinti – antrasis Universalaus dizaino mokymuisi leidinio tiražas

2024 sausio 08 d.

Įtraukusis ugdymas – viena svarbiausių šių dienų švietimo srities temų. Stiprinant įtraukią ugdymo ekosistemą, švietimo pažangos programa „Tūkstantmečio mokyklos“ (TŪM) išleido jau antrąjį universalaus dizaino mokymuisi (UDM) gairių leidinio tiražą. Jau visai netrukus jis pasieks bendrojo ugdymo mokyklas.

TŪM programos leidinys, parašytas negaliai ir lyčiai jautria kalba, yra skirtas bendrojo ugdymo mokykloms stiprinti, įgyvendinant įtraukųjį ugdymą ir sudarant sąlygas visų mokinių sėkmingam mokymuisi. Leidinyje apžvelgiama, kaip formuoti mokytojų, švietimo pagalbos specialistų ir vadovų UDM prieigos taikymo švietime kompetencijas.

„Dirbdami su savivaldybių švietimo skyrių ir mokyklų atstovais, matėme, kad vis daugiau jų įsitraukia į UDM prieigos taikymą, bet vis dar trūksta vientisumo. Šiam iššūkiui atliepti, praėjusiais metais su akademikėmis, švietimo pagalbos specialistais, pedagogais išleidome pirmąjį leidinio tiražą, kuris pasiekė Lietuvos bendrojo ugdymo įstaigas ir buvo puikiai įvertintas. Reaguojant į poreikį, buvo išleistas ir antrasis“, – sako TŪM įtraukiojo ugdymo srities ekspertė Karolina Zakarauskaitė, paskatinusi interesantus jau dabar kreiptis dėl leidinių atsiėmimo.

Leidinyje universalus dizainas mokymuisi apžvelgiamas per kelias prizmes – susiejant su įtrauktimi švietime, švietimo lyderyste, ugdymo(si) procesu, mokymosi priemonėmis ir aplinkomis bei mokinių pasiekimų vertinimu. Gairėse rasite konkrečių pavyzdžių, būdų barjerams ugdymo(si) procese panaikinti, taip pat praktinių klausimų įsivertinimui ir refleksijai bei kitų naudingų įrankių diegiant UDM prieigą savivaldybės, mokyklos ar klasės lygmeniu.

Kadangi UDM prieigos taikymas praktikoje reikalauja atitinkamų vadybinių ir didaktinių sprendimų, ilgame bei dinamiškame gairių kūrimo procese dalyvavo skirtingų sričių ekspertų grupė: mokytojai, dirbantys bendrojo ugdymo ir specialiosiose mokyklose, mokyklų ir švietimo centrų vadovai, Nacionalinės švietimo agentūros ir ŠMSM specialistai, edukologijos ir švietimo lyderystės bei universalaus dizaino ir architektūros mokslininkai, įtraukties ekspertai, negalios nevyriausybinių organizacijų atstovai.

UDM leidiniai TŪM programoje dalyvaujančių savivaldybių bendrojo ugdymo mokykloms bus pristatyti TŪM pažangos planų pristatymo renginių metu vasario–kovo mėnesiais. Visi kiti suinteresuotieji kviečiami kreiptis elektroniniu paštu indre.sirvinskaite@esf.lt arba karolina.zakarauskaite@esf.lt ir, suderinus laiką, atsiimti leidinius Europos socialinio fondo agentūroje (ESFA) Vilniuje.

Švietimo pažangos programos „Tūkstantmečio mokyklos“ tikslas – mažinti mokinių pasiekimų atotrūkius ir sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(si) sąlygas kiekvienoje savivaldybėje. Šia programa siekiame, kad kiekvienas Lietuvos vaikas turėtų galimybę mokytis šiuolaikiškoje ir atviroje mokykloje. Programą sudaro keturios sritys, kurios aktyviai sąveikauja viso projekto eigoje: įtrauktis, lyderystė, STEAM ir kultūrinis ugdymas.